Logo De Lijster

Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegenen van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

Voetreflextherapie De Lijster hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik u duidelijke en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voetreflextherapie De Lijster houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en persoonsgegevens zijn verderop beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit alleen met uw toestemming nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Voetreflextherapie De Lijster ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wil op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Voetreflextherapie De lijster ontvangt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt, dit kan zowel mondeling, telefonisch als per e-mail gebeuren. Ik verzoek u geen medische gegevens toe te sturen via e-mail.
Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt ten behoeve van het aangaan van een behandelovereenkomst. Hiervoor kan ik de volgende gegevens aan u vragen:
 • Persoonsgegevens: naam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, lengte, gewicht, beroep, hobby's, leefomstandigheden, partner, kinderen.
 • Overige gegevens: gegevens huisarts, gegevens overige zorgverleners indien deze bij de behandeling betrokken zijn.
 • Bijzondere persoonsgegevens: gegevens over uw gezondheid.

Hieronder staat beschreven met welk doel en op basis van welke grondslag Voetreflextherapie De Lijster uw persoonsgegevens verwerkt:
 • Om een behandelplan voor u op te stellen.
 • Om u te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Om u informatie te kunnen mailen betreffende uitleg of informatie over behandelingen of om vragen te beantwoorden.
 • Voor het afhandelen van uw betaling via de bank of contant.
 • Voor het verwerken van uw gegevens ivm wettelijke plicht.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Dit betreft de gegevens: naam, tussenvoegsel, achternaam, adres, geboortedatum. Deze factuur stuur ik u via de mail.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Verstrekking aan derden

Voetreflextherapie De Lijster heeft als enige toegang tot uw dossier en gegevens. Ik zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en daardoor toegestaan is.

Minderjarigen
Voetreflextherapie De Lijster verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Voetreflextherapie De Lijster bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.
 • De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar.
 • Voor de medische gegevens van minderjarigen geldt een bewaartermijn van 15 jaar die ingaat vanaf het 18de jaar.
 • De bewaartermijn geldt ook bij het overlijden van de cliënt. Het overlijden van de cliënt is dus geen reden om het dossier te vernietigen.
 • Als aanvangstermijn staat in de wet het moment dat de gegevens zijn opgesteld. Dat betekent dat de termijn aanvangt op het moment dat de therapeut de gegevens vervaardigd. Dit leidt tot het onpraktische resultaat dat de verschillende stukken die in de loop van de behandeling ontstaan, elk hun eigen bewaartermijn hebben. In de praktijk is algemeen aanvaard dat men het einde van de behandeling als aanvangsmoment hanteert.

Beveiliging
Ik heb de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 • Ik hanteer een gebruiksnaam en wachtwoord op al mijn systemen.
 • Emails worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding.
 • Ik maak gebruik van een virusscanner.
 • Ik heb een geheimhoudingsplicht.
 • Papieren gegevens worden bewaard in een afsluitbare kast.
 • Ik geef gasten niet het wachtwoord van het WIFI Netwerk
Voetreflextherapie De Lijster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via de contactgegevens onder aan dit document.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van de WGBO niet bewaard hoeven te blijven.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan - door mij.
 • Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • Het recht op de door u verstrekte gegevens aan ons over te dragen door ons aan uzelf of aan een andere partij indien gewenst. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan vraag ik u zich te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan genoemde verzoeken, echter… ik geef deze informatie uitsluitend aan u persoonlijk af zodat u deze zelf aan andere zorgverleners kunt geven.

Cookies
Voetreflextherapie De Lijster verzamelt geen gegevens van u op het moment dat u mijn website bezoekt.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Komt u er niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor meer informatie over de AVG:
www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met mij opnemen.

Voetreflextherapie De Lijster
Marjan de Jong – van den Eijkhof
E-mail: info@delijster.nu
Telefoonnummer: 06-50801161